“Aim to create a new Innovation for better living”
 
"ค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่สู่การสร้างสรรค์แห่งอนาคต"   จากการติดตามเมกะเทรนด์ระดับนานาประเทศ เกี่ยวกับการตื่นตัวของผู้คนเพื่อการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น   การมีชีวิตอยู่ที่ยาวนานขึ้น
 
บริษัท ยู-เฮลธี จำกัด จึงได้เริ่มต้นแนวคิดธุรกิจ ด้วยการพัฒนา ค้นคว้า ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม ที่จะสามารถเติมเติมการใช้ชีวิตคนยุคปัจจุบันสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต เราจึงเริ่มต้นโครงการวิจัยหลากหลายแขนง โดยที่บริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานวิจัยแต่ละด้านให้ครอบคลุมเป้าหมายที่เราต้องการมากที่สุด